VEDLIKEHOLD AV TAKET

Det skal være ettersyn/kontroll av taket minimum en gang i året. Helst om høsten.
SJEKKLISTE
1. Sjekk steinene
Sjekk at alle stein på taket er hele og ligger riktig. Det er spesielt viktig å sjekke rundt gradrenner, stigetrinn, rundt pipe,
takvindu(er) og ved snøsikringen. Hvis noen stein har forflyttet seg eller blitt skadet, så må undertaket sjekkes for eventuelle
skader før steinen(e) legges tilbake på plass. Ødelagte/knekte stein skal byttes ut med nye stein.
2. Sjekk gjennomføringer
Kontroller at gjennomføringene er tette og at luftekanalene er åpne. Hvis dette ikke er i orden, kan det danne seg fuktighet/
lekkasjer som igjen kan føre til muggdannelse eller andre alvorlige skader.
3. Renhold
Rens og fjern løv og annet organisk materiale fra takrenner og under steinene. Viktig å samtidig sjekke avslutninger av
kilrenner, om det er kvist(er)/arker på taket. Organisk materiale kan stoppe vannet fra å renne ned i avløp samt redusere god
luftsirkulasjon. Ved bruk av mønebånd kan man effektivt hindre at det kommer noe under toppdekke. Sørg også for at trær/
greiner ikke kommer i berøring med tak/hus, da dette kan føre til skade.
4. Vask av tak
Vegetasjon i nærheten av taket øker risikoen for groing. Børst eller spyl taket forsiktig. Bruk av høytrykkspyler utføres med
varsomhet (IKKE turbodyse). Vask ovenfra og ned. For å få bort groing (mose etc.) kan det med fordel brukes forskjellige typer
algefjerner. VIKTIG: På RU stein må man ikke benytte høytrykkspyler.
5. Snømåking
Snømåking må iverksettes før mengden av snø overskrider det takets konstruksjon er beregnet for.